Om oss.

SP-gruppen är ett nystartat företag som har affärsidén att nischa sig mot partnering där vi erbjuder heltäckande tjänster inom EL/Tele segmentet. Vår affärsidé är att vara helt öppna med allt inom upphandlingar och inköp, att leva på bra levererade tjänster och upplevelser. SP-Gruppens viktigaste resurs är våra medarbetare, med deras kompetens utvecklas företaget.

Gedigen branscherfarenhet

Vi som startat företaget kommer från ledande befattningar i större företag inom samma bransch. Tankarna på att starta eget har växt fram under en period då de stora företagens arbetssätt och vårt synsätt om hur arbetet skall gå till har glidit isär.

Vi har alla haft ledande roller i projekt och varit ansvariga för avdelningar där Värmland varit en egen resultatenhet. Vi har alla varit med och drivit stora entreprenader inom el/tele.

Våra avsikter- ärlig partnering

Företagets affärsidé är att nischa oss mot partnering där vi erbjuder heltäckande tjänster inom EL/Tele segmentet. För att nå stora framgångar krävs det rätt värderingskultur inom företaget/projektet, utifrån värderingarna ärlighet, respekt, tillit och framåtanda. Tillsammans med transparens och öppenhet utgör de vår värderingsgrund.

Nyckeln anser vi vara att verkligen förstå och leva upp till att nå gemensamma mål, gemensam organisation och projektets bästa ekonomiska utfall.

Vi som jobbar i företaget har denna kultur naturligt i oss, därför tror vi på att nischa oss mot partnering entreprenader. Vi har förståelse för att det är inte spelar någon roll om vi själva tycker vi är bra, utan allt handlar om vad andra tycker om oss. Med den insikten kommer vi att överträffa våra och kundens förväntningar med bästa ekonomiska förutsättning.

Företagets medarbetare vill och kommer få utvecklas, så de själva känner att de kan vara med och påverka lösningar/utförandet mm. Av det blir synergieffekten att motivationen hålls hög och en stark vilja i att ständigt förbättra sig.

Med våra gemensamma värderingar och synsätt inom SP-Gruppen är vi till 100% skapade för våra kunder och projekt.

Målsättning

Vi ska vara det branschledande företaget inom partnering entreprenader.

Redigt folk till projekten

Vi erbjuder redigt folk till projekten med utgångspunkt från samma värderingar om ärlighet, respekt, tillit och framåtanda.

Ärlighet och öppenhet

Vi som jobbar i företaget har denna kultur naturligt i oss och nischar oss därför mot partnering entreprenader.

Älskar att driva projekt

Grundfundamentet är att leva på bra levererade tjänster och upplevelser, genom medarbetare som är öppna, ärliga och älskar att driva projekt.

Redigt folk till projekten.

Vi erbjuder redigt folk till projekten med utgångspunkt från samma värderingar om ärlighet, respekt, tillit och framåtanda.

Tryggt & säkert

 

Smidigt & enkelt

 

Ärligt & uppriktigt

 

Organisation för partnering.

Vi arbetar med en slimmad organisation för att få en bättre lyhördhet och flexibilitet genom hela projektet men också för att uppnå en hög kostnadseffektivitet. Vår organisation är byggd för att passa partnering entreprenader, genom att vårt folk besitter flera kompetenser och kan ansvara för flera roller samtidigt.

Ombud

Ombudsfrågor, ekonomistyrning, kostnadsbedömningar och inköp.

Projektör

El/ Tele projektering.

Projektledare

Projektedning och styrning mot projekt-,
kvalitets-, miljömål och krav.

Förman/ Arbetsledare

Tidig granskning av ritningar och lösningar
ur produktionssynpunkt.

Kalkylator

Delaktig och jobbar i projektet med kalkyler
och beräkningar.

Ledande montör

Leder och jobbar i det operativa arbetet
på arbetsplatsen.

Anlita ett ärligt partnering företag!

Vi maximerar kundnyttan- inte vår egen vinst! Våra avsikter är att vara helt öppna med allt inom upphandlingar och inköp. Grundfundamentet är att leva på bra levererade tjänster och upplevelser, genom medarbetare som är öppna, ärliga och älskar att driva dina projekt så kostnadseffektivt som möjligt.